ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Üdvözlöm a Farkas Andrea egyéni vállalkozó ( továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltett weboldalon!

Jelen Általános Szerződési és Felhasználói Feltételek (továbbiakban ASZF) tartalmazzák a tiffany-andi.hu honlapon (továbbiakban Honlap) elérhető szolgáltatások feltételeit.

Kérem, figyelmesen olvassa el az ASZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót!

Szolgáltatásaimat kizárólag abban az esetben vegye igénybe, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat magára kötelező érvényűnek tekinti.

 

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A Honlap üzemeltetője, egyben tulajdonosa, és minden, a Honlappal kapcsolatos jog gyakorlásának kizárólagos jogosultja a Szolgáltató, aki egy magyar jog szerint nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó. 

Név: Farkas Andrea

Székhely: 2013 Pomáz, Rákóczi Ferenc u. 3.
Adószám: 76393282-1-33

Elektronikus elérhetőség: tiffanyandi966@gmail.com

Telefonos elérhetőség: +36 309521770
Számlaszám: 11773030-00785226
Számlavezető pénzintézet: OTP BANK ZRT

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

 

Cégnév: Wix.com Ltd.

Székhely: 40 Namal Tel Aviv Street, Tel Aviv, 6350671, Israel

Adószám: EU442008451 (EU)

EU-s közösségi adószám: EU442008451

 

2. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog szabályai irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre és a közöttük létrejövő szerződésre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2020.12.04. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Tájékoztatom a Felhasználót, hogy a Honlap látogatásához a mindenkor hatályos ÁSZF elfogadása szükséges. A Felhasználó, amennyiben ellátogat a Honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Honlap tartalmának megtekintésére, használatára.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a Felhasználók Honlapon keresztül történő értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató a Honlapon közzéteszi.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak tekintetében.

3. Felhasználási feltételek, felelősség

A Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a Honlap tartalma a valóságnak megfeleljen, azon naprakész és pontos információk szerepeljenek, illetve, hogy a Honlap megfelelő minőségben elérhető legyen a Felhasználói számára.

A Honlap minden Felhasználója köteles betartani látogatása során a vonatkozó jogszabályok és jelen ÁSZF rendelkezéseit, továbbá nem sértheti sem a Szolgáltató, sem más természetes, vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany személyét, jogait, valamint jogos érdekeit.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen felmerülő, bekövetkező károkért, felmerülő költségekért, illetve veszteségekért vagy elmaradt haszonért, amelyek a Honlap használatából, üzemzavarából, nem megfelelő működéséből származnak.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon károkért, költségekért sem, amelyek a Honlapon szereplő információk illetéktelen harmadik személyek által történő megváltoztatásából, törléséből, számítógépes vírusból, rendszerhibából, az információ rendszerhibával kapcsolatos késedelmes továbbításából erednek.

 

A Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget olyan, más, harmadik személy által létrehozott és közzétett információért, valamint tartalomért, amely a Honlappal kapcsolatos, arra vonatkozik, vagy arra hivatkozik.

Szolgáltató elhatárolódik minden olyan esettől és tevékenységtől, amely során Honlapjára történő bármely formában feltüntetett vagy elhelyezett utalás található olyan másik weboldalon – vagy más platformon – amelynek működése, működtetése jogellenes, vagy ahol mások jogait vagy személyét sértő, illetve obszcén tartalom kerül feltüntetésre.

 

Szolgáltató fellép minden olyan esettel és tevékenységgel szemben, amelynek következtében a Szolgáltató, vagy jelen Honlap jó hírnevét vagy érdekeit sértő tartalom kerül közzétételre.

 

4. Szerzői jog

A Honlap teljes tartalma, infrastruktúrája, különösen az ott szereplő képek, grafikai, és szöveges tartalmak, ikonok, adatok és más elemek a Szolgáltató tulajdonát képezik és szerzői jogi oltalom alatt állnak, az azokkal kapcsolatos jogok gyakorlására Szolgáltató kizárólagosan jogosult.

 

A Honlap – személyes használatot meghaladó mértékű – felhasználása kizárólag Szolgáltató kifejezett, előzetes és írásba foglalt engedélyével lehetséges. A jogosulatlan felhasználás bármely formája büntető-és polgári jogi jogkövetkezményeket von maga után.

 

A Honlap bármely elemének módosítására, törlésére, kiegészítésére, bővítésére kizárólag az a Szolgáltató és Szolgáltató által megbízott személy jogosult.

 

5. Panaszok intézése

Jelen pont rendelkezései a Fogyasztónak minősülő Felhasználótól származó fogyasztói panaszokra vonatkoznak.

Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza merülne fel a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban feltüntetett e­-mail címen, postai levél útján, vagy telefonon közölheti.

 

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet 5 évig, a panaszra adott érdemi válaszával együtt megőriz.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közléséről. A közlésről történő intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást vagy az e-mail Fogyasztó részére történő elküldését jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Fogyasztót.

5.1 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Fogyasztó számára:

Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál,

Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2018  Minden jog fenntartva

+36 30 952 1770