top of page

TIFFANY WORKSHOP RÉSZVÉTEL - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

BEVEZETÉS


Jelen Általános Szerződési és Felhasználói Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a szolgáltató által
szervezett és tartott tiffany workshopok részvételi feltételeit tartalmazza.


A "Szolgáltató" kifejezés a Workshopot szervező vagy tartó személyt jelenti.


A "Résztvevő" kifejezés a Workshopon részt venni szándékozó személyt jelenti.


A Workshop szolgáltatás:  a Szolgáltató által biztosított helységben – a Résztvevő személyes
jelenléttel az általa kiválasztott tárgyat saját maga részére önállóan ugyan, de Szolgáltató szakmai
útmutatásával és segítségével, a Szolgáltató által a helyszínen a Résztvevő rendelkezésre bocsátott
alapanyagok, munkaeszközök, védőfelszerelések használatával elkészíti.


Az alkotás folyamatát a Szolgáltató személyes jelenlétével segíti, ismerteti az elkészítés folyamatát, a
szükséges lépések sorrendjét, a szerszámok, gépek szakszerű használatát.  


Ezen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések a www. tiffany-andi.hu oldalon megtalálható 2020.
december 4--én kelt ÁSZF-ben kerültek meghatározásra.​​


Kérem, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót!


Workshopra kizárólag abban az esetben jelentkezzen, amennyiben minden pontjával egyetért és
azokat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.


A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására, melynek
tényét a Résztvevő kifejezetten elfogadja. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Az
ÁSZF megváltoztatása esetén azt a Szolgáltató a hatálybalépés előtt legalább 15 nappal
nyilvánosságra hozza a Honlapon.

2. REGISZTRÁCIÓ ÉS RÉSZVÉTELI DÍJ


2.1 A Workshopon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a regisztrációs adatlap kitöltése és
Szolgáltató részére való megküldése után Szolgáltató emailben felveszi a kapcsolatot Résztvevővel.


2.2 A regisztráció önmagában nem minősül foglalásnak, ehhez az szükséges, hogy Résztvevő a
Szolgáltató bankszámlájára a részvétel díjat teljes egészében átutalja.


2.3 A részvételi díj összegét a Szolgáltató a meghirdetett eseményben egyértelműen feltünteti, a
regisztráció során tájékoztatja róla a Résztvevőt.


A részvételi díj változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja, a workshop időpontját megelőzően
legalább 10 nappal közzéteszi.

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK


3.1 A Workshopon való részvétel elengedhetetlen feltétele a regisztrációs adatlap hibátlan kitöltése
és megküldése Szolgáltató részére, a részvételi díj maradéktalan átutalása Szolgáltató részére,
valamint az Általános Szerződési Feltételek elfogadása.


3.2 A Résztvevő felelős a regisztrációkor megadott információk pontosságáért és teljességéért.

3.3 A Workshopon saját felelősségére részt vehet minden 18-ik életévét betöltött személy. Kiskorúak
( 12 évtől) kizárólag szülői felügyelettel és engedéllyel vehetnek részt a foglalkozáson.


3.4 Résztvevő felelősséggel tartozik az általa használt eszközökért és gépekért, és azok
rendeltetésszerű használatáért.


Résztvevő teljes felelősséggel tartozik a workshop helyszínén, valamint annak berendezési és
felszerelési tárgyaiban vagy a helyszín területén tartózkodó harmadik személynek okozott károk
megtérítéséért

4. LEMONDÁS ÉS VISSZAFIZETÉS


4.1 A Résztvevő lemondása esetén a részvételi díj teljes mértékben visszafizetendő, amennyiben a
lemondás a Workshop időpontja előtt LEGALÁBB 10 naptári nappal írásban megtörténik.
(tiffanyandi966@gmail.com)


Amennyiben a Résztvevő a Workshopon váratlan elfoglaltság, betegség, vagy egyéb ok miatt nem tud
megjelenni, módjában áll a részvétel lehetőségét másra átruházni, a Szolgáltató előzetes
tájékoztatása mellett. A Résztvevő és az új Résztvevő közötti megállapodás tartalmáért és a részvételi
díj egymás közötti rendezéséért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.


Amennyiben a Résztvevő a workshopon nem jelenik meg, vagy a részvételt az esemény kezdete előtt
10 naptári napon belül mondja le, a befizetett pénzösszeg NEM használható fel másra, és NEM jár
vissza.

4.2 WORKSHOP ELMARADÁSA


A Workshop minimum 6 fő részvételével kerül megtartásra. Amennyiben hatnál kevesebb fő jelzi
részvételi szándékát vagy a lemondások száma miatt az eredetileg tervezett létszám a foglalkozás
kezdete előtti napig hatnál kevesebb főre csökken, a Workshop elmarad.


A Workshop esetleges elmaradásáról a Szolgáltató Résztvevőt a regisztrációnál megadott
elérhetőségeken értesíti. Ebben az esetben Résztvevő jogosult a befizetett részvételi díj
visszaigénylésére, vagy egy általa választott másik Workshopon való felhasználásra.

 


5. ADATVÉDELEM


5.1 A regisztráció során megadott személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, és az
érvényben lévő adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően használja fel.


5.2 A Workshop során készült fényképek és felvételek felhasználásához, közösségi oldalon való
közzétételéhez a Résztvevő szóbeli hozzájárulását kéri a Szolgáltató. Résztvevőnek jogában áll a
hozzájárulást megtagadni.

 


6. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA


6.1 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Workshopon való részvétel során bekövetkező személyi
sérülésekért vagy anyagi károkért, kivéve, ha azok a Szolgáltató hibájából erednek.


6.2 A Résztvevő elfogadja, hogy a Workshopon való részvétel saját felelősségére történik. Kiskorúak
kizárólag szülői engedéllyel és felügyelettel vehetnek részt a foglalkozáson.


6.3 Vis maior esetén Szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden
ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.

7. EGYÉB FELTÉTELEK


7.1 Ezek az Általános Szerződési Feltételek kizárólagosak, és minden korábbi vagy egyidejűleg
készített szóbeli vagy írásbeli megállapodást felülírnak.


7.2 Az ÁSZF módosítása esetén a módosított feltételek a megváltozott időponttól kezdve lépnek
életbe.


Jelen Workshop Általános Részvételi Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024. január 15.

bottom of page